Kostel sv. Jakuba v Kasejovicích

Kasejovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, rokoko, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotický kostel sv. Jakuba je dominantou Kasejovic. V ohradní zdi jsou umístěny dvě výklenkové kapličky. Nedaleko od kostela najdeme za náměstím hodnotnou budovu fary.

Historie

Kostel sv. Jakuba je dominantou Kasejovic. Jedná se o raně gotickou stavbu z 3. třetiny 13. století, jež byla upravována v 18. a 19. století, později ještě v letech 1913 a 1936. Kostel je jednolodní s pravoúhle zakončeným kněžištěm, patrovou sakristií a oratoří po obou stranách presbytáře. Věž má jehlancovou střechu. Presbytář je sklenut jedním polem žebrové křížové klenby, v plochostropé lodi opatřené trámovým záklopovým stropem se dochoval gotický portál, který je opatřen sloupky s hlavicemi s rostlinným dekorem. Triumfální oblouk je hrotitý. Zachovaly se také gotické zděné štíty lodi, původní štíty presbytáře jsou dochovány na půdě. V interiéru je několik náhrobníků většinou z 16. a 17. století. Hlavní oltář sv. Jakuba je rokokový, pochází z doby kolem roku 1770. Boční oltáře jsou zasvěcené Panně Marii Bolestné a sv. Janu Nepomuckému. Tento byl sestaven roku 2001 z pozůstatků oltáře z poutního kostela Proměnění Páně na vrchu Křesovec u Pacelic a nahradil původní novogotický z doby kolem roku 1900. Soubor obrazů křížové cesty pochází z roku 1893 a je dílem Bedřicha Kamarýta. Kostel je obehnán ohradní zdí se dvěma výklenkovými kapličkami z poloviny 18. století. V nároží stávala do roku 1857 zvonice. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Nedaleko od kostela se za náměstím nachází budova fary.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.